Sammandrag

Vi valde ut sammanlagt 29 olika varumärken, som står för såväl en geografisk som profilmässig mångfald. Bland de undersökta medier- na finns internationella, amerikanska, brittiska, svenska, finska och finlandssvenska.
Strävan var att välja varumärken som både har unga som en tydligt uttalad målgrupp och varumärken som siktar på att nå en bred skara av läsare. Ambitionen med det här är att se hur de olika varumärkena placerar sig i förhållande till varandra men även att via de “unga va- rumärkena” skapa tydligare riktmärken för var de unga läsarna med högre sannolikhet rör sig.
Vi valde uttryckligen varumärken som åtminstone själva definie- rar sig via nyheter. I skaran av de här 29 olika varumärkena varierar dock definitionen på nyheter. Det som är en nyhet i Ladbible (t.ex. om en känd rappare som berättare på sitt Instagram-konto om att han ska avtjäna ett straff) är alla gånger inte en prioriterad nyhet i exempelvis The Guardian.
Men vår ambition var att få in uttryckligen mångfald i källorna i typen av nyheter och via det stora antalet källor och artiklar under- söka vilka ämnen som med störst sannolikhet lockar de unga läsarna. Nedan följer en kortpresentation av de undersökta varumärkena.
Samt åldersfördelningen på varumärkena (se metoden för åldersbe- stämningen i kapitel 3.3.).


Aftonbladet, som är en svensk kvällstidning med en stark digital närvaro. Var bland de förs- ta av de större varumärkena i Norden att satsa stort digitalt.


Dagens Nyheter, som är Sveriges största dag- stidning. Har en spridning i hela landet men fokus ligger på Stockholm. Gick tidigt in för en betallösning på sin webbplats.


BBC News, som är den del av det brittiska public service-bolaget som producerar och dis- tribuerar nyheter i tv, radio och på internet. Har en stark internationell närvaro.


Expressen, som är en svensk kvällstidning. Är tillsammans med Aftonbladet de två största aktörerna på den svenska digitala nyhetsmark- naden. Har på senare tid profilerat sig starkt med video och sina tv-sändningar.


Buzzfeed, som är ett amerikanskt varumärke specialiserat på nyheter och nöje. Startade med fokus på nöje men har under de senaste åren profilerat sig starkt inom bland annat politik.


CNN, som står för Cable News Network är ett amerikanskt bolag med fokus på tv. CNN har en stark internationell närvaro och har under de senaste åren allt mer profilerat sig via sin webbplats.


Fox News, som är ett amerikanskt bolag med fokus på tv-sändningar dygnet runt. Har även en stark digital närvaro med fokus på politik, ekonomi och sport. Har en klart konservativ och republikansk profil i sin rapportering.


Hufvudstadsbladet, som är den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland. Största delen av läsarna finns i Helsingfors med omne- jd. Var en av de första dagstidningen i Norden som började ge ut en digital kvällsupplaga.


Helsingin Sanomat, som är både Finlands och Nordens största dagstidning. Huvudsätet finns i Helsingfors men spridningen är natio- nell. Är det enda tidningshuset som lockar en miljonpublik digitalt i Finland.


NPR, som står för National Public Radio är ett icke-kommersiellt amerikanskt varumärke. Huvudsätet är i Washington men har verk- samhet i hela USA. Fokus i utgivningen ligger på politik och kultur.


Huffington Post, som är ett amerikanskt digitalt varumärke. Från att ha börjat som ett bloggforum är HuffPost idag en stor nyhetssajt med starkt fokus på politik och en tät dialog med läsarna.


New York Times, som är ett amerikanskt varumärke med sitt huvudkontor i New York. Har en stark internationell profil och är en global föregångare digitalt bland tidningshusen.


Ilta-Sanomat, som är Finlands största kvälls- tidning. Har under de senaste åren förskjutit sin verksamhet mot den digitala utgivningen och är idag den ledande kommersiella aktören digitalt i Finland.

Ladbible, som är ett brittiskt digitalt varumärke med fokus på viralt innehåll. Tyngdpunkten i utgivningen ligger på nyheter och underhållning för en yngre publik. Grafen saknas men följs av 50% av 18-24 åriga män i Storbritannien.


Mic, som är ett amerikanskt digitalt varu- märke med starkt fokus på millenniegenera- tionen. Innehållet varierar från tung politik och stora samhälleliga orättvisor till underhållning. En förskjutning från text till video har skett un- der de senaste åren.


Omni, som är en svensk digital tjänst som sammanfattar nyheter från andra källor. Omni skriver korta notiser och sammandrag och länkar till de mer heltäckande nyheterna och artiklarna.


Reddit News, som är en amerikansk social nyhetstjänst. Användaren skapar innehållet via antingen eget material eller länkar till ny- heter från andra källor.


Refinery29, som är ett amerikanskt digitalt varumärke med unga kvinnor som sin uttalade målgrupp. Innehållet kretsar kring allt från livsstil, karriär till politiska nyheter.


SVT, som står för Sveriges Television är det största av de tre public service-bolagen i Sverige. Fokus ligger fortfarande på utgivning i tv (lineär och on demand), men under de se- naste åren har man även utökat sin nyhetsut- givning i textform.


Reuters, som är en internationell nyhetsbyrå med sitt huvudsäte i London. Reuters dis- tribuerar nyheter på tolv olika språk och har 17 olika varianter på sin webbplats beroende på land och språk.


The Economist, som är en brittisk tidskrift med tonvikt på ekonomi och politik i sin bev- akning. Den största marknaden för varumär- ket finns i USA. I sin digitala utgivning ligger fokus förutom på nyheter även på en ansenlig mängd analyser och kommentarer.


Svenska Dagbladet, som är den näst största rikstäckande och prenumererade dagstidningen i Sverige. Har sitt huvudkontor i Stockholm. Använder liksom Dagens Nyheter en betal- modell för sitt digitala innehåll.


The Guardian, som är brittisk dagstidning grundad i Manchester men som numera har sitt huvudkontor i London. Den digitala närvaron är bred både i ämnen och spridning. Webbplatsen har fyra versioner: en internationell, en brittisk, en amerikansk och en australisk.


Svenska Yle, som är den svenskspråkiga delen av public service-verksamheten i Finland. Har i sin verksamhet förskjutit tyngdpunkten mot det digitala i sin distribution av nyheter och är nu den största digitala aktören på svenska i den finländska nyhetsvärlden.


Unilad, som är ett brittiskt digitalt varumärke med fokus på virala nyheter. Fokus ligger på underhållning, teknologi och lättare nyheter. Utgivningen vilar på video och kortare texter.


Vasabladet, som är den näst största dagstid- ningen på svenska i Finland. Fokus i bevak- ningen ligger på Österbotten som även utgör täckningsområdet. Använder en betalmodell för största delen av sitt digitala innehåll.


Vice News, som är ett amerikanskt varumärke med en global verksamhet. Fokus ligger på poli- tik och aktualiteter, som ofta produceras som kortare videor med ett dokumentärt grepp. På webbplatsen blandas kortare videon med texter.

 


Vox, som är ett amerikanskt digitalt varu- märke specialiserat på att sammanfatta och förklara nyheter. Ämnesmässigt täcker man allt från politiska nyheter till kultur och hälsa.


Yle Uutiset, som är den finskspråkiga nyhets- avdelningen inom public service. Målet är att vara heltäckande beträffande ämnen och ut- givning. En klar förskjutning mot en digital utgivning i text har skett under de senaste åren. Är nu en av de ledande aktörerna även på det här området i Finland.

Info

Skribent(er)