Sammandrag

När vi vänder på analysen och studerar de områden som indikerar ämnen som unga inte läser i lika hög utsträckning framträder en an- nan typ av ämneshelheter. En del av de här områdena kan sannolikt förklaras med att företeelserna och nyheterna är av rent lokal natur vilket gör att de får sämre utslag med vår metod att mäta.
Det här faktumet är inte direkt kopplat till problem med me- toden, utan hänger ihop med den data som vi hade tillgänglig. Till exempel med tillgång till mediebolagens egen data om användningen skulle vi tydligare även komma åt den här frågeställningen.
Ett sådant stort område som inte ger utslag i vår undersökning är så gott som hela floran av det man på nyhetsspråk brukar kalla blåljusnyheter. I den här stora och brokiga kategorin finns bland annat bränder, olyckor, polisutryckningar och våld. När vi studerar de här områdena på innehållskartan närmare hittar vi ingen gemen- sam nämnare som skulle skapa direkta ungkluster av nyheterna. De handlar oftast om större bränder, olyckor, krockar och brott med en lokal infallsvinkel. Händelsen och nyheten är stor på en viss ort men de saknar generella drag som skulle skapa en helhet. Inte heller brott mot unga eller brott utförda av unga bildar något mönster. Av blåljusnyheterna är det endast brott med rasistiska förtecken som skapar ett kluster på de delar av kartan där sannolikheten för att unga läser är stor.
Inte heller nyheter om väder verkar att locka unga till läsning. Nyheter om till exempel åskväder, torka och skyfall finns på de om- råden som visar på en lägre läsning bland unga. Inte heller de direkta konsekvenserna av vädret, som exempelvis nödslakt och dåliga skördar,

verkar att intressera i någon högre grad. Även i den här väderkategorin handlar nyheterna främst om lokala företeelser, men de skapar trots det kluster som exempelvis behandlar rekordmånga åskbyar i olika delar av världen. Men vår undersökning indikerar att det främst är personer över 35 år som konsumerar de här nyheterna.
Däremot är, som som vi har noterat tidigare, nyheter om kli- mat och klimatförändringen ämnen som lockar unga till läsning i nyhetsmedierna. Eventuellt kan det blygsamma intresset för direkt väderrelaterade nyheter förklaras med att många unga konsumerar information om väder och vind mestadels direkt via appar i telefonen. Överlag rör sig de ämnen, som verkar att få en lägre läsning bland unga, från historia fram till nutid. Ett typiskt exempel på den här typen av nyheter är företagens kvartalsrapporter, som berättar om hur ett företag har klarat sig. Vissa undantag finns, exempelvis ekonomis- ka rapporter om Facebook och Google, men de flesta nyheter som handlar om hur olika företag har klarat sig under de senaste månaderna
hamnar på områden där sannolikheten är liten att unga läser dem. Detsamma gäller nationell politik. Nyheter, från olika länder,
om gallupar och om hur olika partier klarar sig i opinionsmätningar verkar inte locka unga till läsning. Inte heller nyheter om hur olika partiers stöd har utvecklats över tid förefaller att intressera. Allmän politik, exempelvis nyheter om olika partiers program, hamnar på samma ställen på kartan. Politiska beslut som berör hemvård, vård av äldre och seniorboenden placerar sig också långt utanför de unga klustren.
Inom den breda kategorin konsumtion placerar sig nyheter om alkoholhaltiga drycker och vintips på områden som indikerar läsning bland äldre. Nyheter om vilka drycker som exempelvis Alko eller Sys-

tembolaget har sålt mycket av bildar ett kluster bland de äldre läsarna. Det samma gäller matrecept som många nyhetsmedier publicerar. Gamla föremål och nyheter om antikviteter bildar också ett litet kluster som främst verkar att tilltala de äldre läsarna.
Bland sportnyheterna faller en stor del av nyheterna från frii- drottsvärlden inom samma kategori av läsning. Under de veckor vi gjorde vår undersökning (juli-augusti) var det främst sommargrenar som dominerade nyheterna, men en gissning är att nyheter om längd- skidåkning skulle hamna på samma ställe. Inte heller nyheter och resultat från till exempel travsport, segling eller orientering placerade sig på områden som indikerar en större läsning bland unga.
Nyheter om traditionell “högkultur” bildar för få tydliga kluster för att vi ska kunna uttala oss om åldersfördelningen på läsningen. Det man dock man säga är att nyheter om klassisk musik, opera, bild- konst, litteratur och teater finns utspridda på många håll på kartan men ytterst få av de här nyheterna landar i något kluster med unga förtecken. Det samma kan sägas om nyheter från den traditionella tv-världen. Olika nyheter om “tv-toppar” och program som fått hög tittning på lineär tv samlas på ett ställe och skapar ett kluster som indikerar att där mestadels finns äldre läsare.
Genomgående är att stjärnor, artister och övriga kända personer är en generationsfråga. I vår undersökning kan man se en trend att äldre läsare “följer med” sina stjärnor och idoler även efter att deras aktiva karriärer är avslutade. Typiska nyheter i den här genren är “det här gör den före detta stjärnan idag”. Exempelvis nyheter om Way- ne Gretzky, Teemu Selänne och Robert Redford skapar små kluster, men de finns inte på de områden som indikerar att unga skulle läsa de nyheterna.

Inte heller nyheter från kungahusen ger utslag på vår ungmä- tare. Nyheter om de olika kungahusens medlemmar, till exempel om nyfödda prinsessor eller strulande förhållanden, skapar kluster bland de äldre läsarna.

Info

Skribent(er)