Sammandrag

 • Algoritmisk kontroll: Katherine Kellogg et al (2020) talar om hur algoritmer fundamentalt förändrar den makt arbetsgivaren kan utöva över anställda: ”Algoritmisk kontroll på arbetsplatsen ökar arbetsgivarens makt … arbetsgivaren kan använda algoritmer för att styra, utvärdera och disciplinera”, vilket kan leda till att de anställda blir manipulerade, övervakade, diskriminerade, utpressade, och till slut mer stressade och passiverade. I och med coronakrisen har ar- betstagare börjat rapportera hotfulla fall av övervakning skriver MIT Technology Review,

 

 • Omskolning och Kurt: Livslång inlärning är en växande trend för att se till att människan lever med i teknologins och företagens allt snabbare svängar. I en dystopisk framtid kan utbildning också användas som ett sätt att utvärdera och gallra bland de anställda.

 

 • Automatisering: Flera rapporter ger prognoser på automatise- ringsgrad (helt eller delvis) fram till 2030: 47 procent av alla jobb i USA (Frey & Osborne, 2013), 15-44 procent (MGI, 2017), 50 procent (WEF 2020).

 

 • EI-experter: World Economic Forums rapport ”Global Talent Trends” (2019) skrev att dagens HR proffs ser behovet av ”soft skills” som den viktigaste talangtrenden globalt. Kompetenser som övertal- ningsförmåga, kreativitet, och samarbete citeras som topfärdigheter för framtiden – dessutom är de nästintill omöjliga att

 

 

 • Mervärdesskatt: Allestädes närvarande övervakning och fiskal kontroll är återkommande teman i dystopier som till exempel George Orwells 1984.

 

 • Arbeta i en skrubb: Att arbeta på distans är antagligen en bestå- ende effekt av coronakrisen: i en undersökning från IBM (2020) ville över hälften av amerikanska vuxna fortsätta jobba på distans, och 78 procent av amerikanska finansdirektörer planerade redan i juni 2020 att spara på kostnader från kontorslokaler (PwC, 2020).

 

 • Digitala kunskaper: World Economic Forum uppskattade år 2018 att inom tio år så kommer nio av tio jobb att kräva digitala

 

 • Brist på digitala kunskaper: Redan nu saknar 44 procent av européer i ålder 16–74 baskunskaper i digitala färdigheter. I Europa kommer detta leda till 1,67 miljoner obesatta IT-jobb redan

 

 • Kvinnor, IT och automatisering: Kvinnor utgör 65 procent av europeiska arbetstagare, men bara 17 procent av de anställda i teknologi- och IT-branscher. Som en följd av detta uppskattas det att 57 procent av de arbetsplatser som man tror kommer ersättas av teknologi fram till 2026 idag tillhör (World Economic Forum 2020, WEF ”Global Talent Trends 2019). Coronakrisen kan skynda på denna ut- veckling: McKinsey räknar att det är 1,8 gånger mer sannolikt att en kvinna förlorar sitt jobb som följd av corona, än att en man gör det.

 

 • Lugnhotellet: Incidensen av stress och burnout ökar. 2020 rap- porterade World Health Organization att 79 procent av europeiska ledare är oroliga över stress på arbetsplatsen. Edelmann (2020) rap- porterade att arbetsgivaren nu åtnjuter betydligt mer tillit än staten, men kan därför också förväntas ta mer ansvar över arbetarnas hälsa och välmående.

 

 • Hälsa som mervärde: Rent logiskt kan man räkna ut hur mycket ett hälsoproblem påverkar en persons arbetsförmåga, och väga det mot kostnaden av att fixa Ju äldre en arbetstagare är, desto mindre blir nyttan. I en dystopisk framtid kan man tänka sig att detta skulle utgöra en mekanism då man fattar beslut om vad som prioriteras.

 

 • Social mobilitet och jämställdhet: En World Economic Forum (2020) analys av social mobilitet visade hur svårt det är att röra sig mellan sociala klasser: barn har ett 12 gånger bättre utgångsläge för framtida möjligheter ifall de bor i ett höginkomstområde, går i en bra skola, och deras föräldrar jobbar på ett respekterat företag.

 

 • Meningslöshet: En känsla av meningslöshet i arbetslivet är re- dan nu en ”trend”. Oxford-antropologen David Graeber säger att 37 procent av vuxna i Storbritannien anser att ”deras arbete inte har nån inverkan på världen”. Graeber kallar detta fenomen för ”bullshit jobs”.

 

 • Mäta hjärnvågor: Se kommentarer om hjärnvågsmätning i utopin. (s. 77)

 

 • Finansiell osäkerhet: Pensionsåldern kan förväntas gå upp av många orsaker; finansiell osäkerhet är en. Millenialer förväntas vara den första generationen som inte har det ekonomiskt bättre än sina föräldrar (Highline, 2019). Tvärtom, i  USA räknar  riksbanken  att då babyboomer-generation var i 30-årsåldern så ägde 21 procent av dem sitt hushålls värde. Nu äger millenialerna, som är i 30-årsåldern, knappa 3 procent (Financial Times, 2020).

Info

Skribent(er)